OBECNIE NABÓR NA STUDIA PODYPLOMOWE NIE JEST PROWADZONY

 

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe jest ukończenie studiów wyższych, co najmniej I stopnia.

Rejestracja na studia podyplomowe prowadzona jest w formie elektronicznej: http://www.kul.pl/studia-podyplomowe-w-zakresie-zarzadzania-i-monitoringu-badan-klinicznych,art_54749.html

Wymagane dokumenty:

  • Kwestionariusz zgłoszeniowy na studia – wygenerowany po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacyjnym
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub licencjackich (lub kserokopia odpisu dyplomu ukończenia studiów potwierdzona za zgodność z oryginałem; dokumenty wysłane pocztą muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem notarialnie, natomiast w przypadku składania dokumentów osobiście zostaną one poświadczone za zgodność z oryginałem na miejscu przez jednostkę, należy mieć przy sobie oryginały dyplomów);
  • Kserokopia dowodu wniesienia opłaty rekrutacyjnej na studia podyplomowe w wysokości 40 zł blankiet do zapłaty z indywidualnym numerem konta do wygenerowania po zarejestrowaniu w systemie rekrutacyjnym;
  • 2 zdjęcia (legitymacyjne lub do dowodu);
  • Podpisane curriculum vitae – z klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
  • Wniosek o zwrot dokumentów i opłaty. Wniosek dostępny na stronie: http://www.kul.pl/zasady-rekrutacji-na-studia-podyplomowe,art_55318.html